Main Menu

سایت شخصی هومن احمدیان یزدی
homepage PDF Print E-mail
Written by ahmadian yazdi   
Wednesday, 12 May 2010 13:44

 

خداوندا! یاری ام ده تا بیاموزم برای امروز زندگی کنم. دریابم که باید بپذیرم هر آنچه را که در کف اختیار نمی توانم و همه چیز را این همه جدی نگیرم. جسارت و امید را فرو نگذارم و تردید را نگذارم که مرا دلسرد کند از انجام آنچه در دل دارم. به یاد داشته باشم که جهان نیازمند آفتاب لبخند های هر چه بیشتر است ، یادم باشد که سهم خود را ادا کنم پل هایی بسازم به جای دیوار. در همه کس از آنچه دارند بهترینش را بیابم و به نقش ظاهر خویش زیبایی درونشان را به آنان بنمایم به خاطر نگه دارم که بی دوست و معشوق ، زندگی هیچ است و سپاس آن بدارم که با ایشان همه چیز تواند شد . دریابم که وسعت زندگی فراروی من است. اما چنان عظیم که یه لحظه اشتباه نباید کرد. کار کنم تا رسیدن به هدفهایم و بدانم که به دست خواهند آمد . و به جانب رویاهایم دست بر آرم ،‌با توان با تصمیم و با ایمانو سرانجام بدانم که زندگی با من سازگار است اگر من بکوشم که با زندگی سازگار باشم .

 

Last Updated on Saturday, 15 May 2010 14:47